سختی و مصیبت

نقش سختیها و شداید در تربیت انسان

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

هیچ انسانی یافت نمی شود که سراسر زندگی او با شادی و نشاط آمیخته باشد، بلکه اقتضای طبیعت و زندگی مادی، وجود مصایب و سختی هاست و نمی توان تنها، انتظار خوشی و شادمانی دائمی از آن داشت. مصیبت ها و ناکامی ها جزو جدایی ناپذیر زندگی دنیایی است، ولی بی شک وجود آنها سازندگی نیز به همراه دارد؛ زیرا انسان ها در رویارویی با مشکلات و تنگناهای زندگی آبدیده می شوند و مسیر رشد و تعالی را می پیمایند.

جزئیات