شیوه برخورد با مخالفان

مشی اخلاقی امام علی(ع) در برخورد با مخالفان و دشمنان

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

در صحنه مبارزات سیاسی، آنجایی که بحث قدرت و مکنت پیش می آید، آنجایی که انسان در رویاروی با مخالفانش واقع می شود و آنجایی که جنگی پیش می آید؛ همه اینها بزنگاه هایی است که می تواند انسان را به بی اخلاقی بکشاند؛ اما تاریخ شاهد این است که امیرمومنان در این بزنگاه ها برجسته ترین و زیباترین صحنه های اخلاقی را عرضه کرد.

جزئیات