رفتار اسلامی

تشکر و نیکوکاری در رساله حقوق امام سجاد (ع)

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

یکی از اصول تربیتی اسلام آن است که لطف دیگران را در حق خود بی پاسخ نگذاریم و از نیکوکاران سپاس و قدردانی نماییم. در زمانه ای که هرکس بدنبال منافع خویش است و تنها به مصالح خود می اندیشد، وجود نیکوکارانی که می کوشند معیارهای انسانی را در جامعه غالب کرده و اصول حاکم بر رفتارهای انسانی را از خودخواهی به سمت خیر جمعی تغییر دهند، غنیمتی است که باید به خوبی پاسداشته شود.

جزئیات