زیانهای اقتصاد دولتی

خصوصی سازی گامی در جهت اصلاحات اقتصادی

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

در کشورهای توسعه یافته اقتصاد، بر پایه بخش خصوصی استوار است و دولت در فعالیت های اقتصادی نقشی جز نظارت ندارد؛ اما در کشورهای در حال توسعه تلاش ها برای خارج کردن اقتصاد از چتر دولت موفق نبوده و بخش خصوصی رشد و موفقیتی نداشته است. دلیل این ناکامی چیست و عواملی که مانع از شکوفایی و رشد اقتصاد در این کشورهاست چه می باشد؟ یافتن پاسخ به این سؤالات موضوع نشست مؤسسه فرات بود که چکیده ای از نظر کارشناسان را در ادامه می خوانید:

جزئیات