#حملات تروریستی تهران

حملات تروریستی تهران و برخی حقایق تلخ

۱۳۹۶ خرداد ۲۰

مهاجمین داعشی حملات تروریستی تهران، ایرانی و اهل سنت هستند و تحلیل این مساله، ما را یاری می دهد تا این حقیقت را درک کنیم که برخی کم توجهی ها در مناطق نسی نشین، می تواند فضا را برای یارگیری داعش، مهیا کند.

جزئیات