نقش ازادی در پیشرفت

نقش آزاد اندیشی در پیشرفت جوامع مدنی

۱۳۹۶ خرداد ۲۲

رمز رشد و پیشرفت و ایجاد تغییرات مثبت در زندگی این است که انسان از تفکر و اندیشه ای پویا و به روز برخوردار باشد و با سایرین و به ویژه مخالفان، به تبادل آرا و عقاید بپردازد. آنکه از خردورزی به دور بوده و انزوا را بر تعامل ترجیح دهد، بی تردید دستخوش رکود و روزمرگی خواهد شد.

جزئیات