#عرب جاهلی

ممنوعیت ترور در اسلام

۱۳۹۶ خرداد ۲۳

ترور در لغت به معنای ترس، هراس، خوف و وحشت است و در اصطلاح سیاسی به معنای کشتن و از بین بردن مخالفان و ایجاد رعب و وحشت میان مردم می باشد. تروریست به عامل ترور، آدم کشی، و به طور کلی به کسی اطلاق می گردد که برای رسیدن به هدف خود، کسی را غافلگیرانه بکشد و یا ایجاد وحشت و هراس نماید. ممنوعیت ترور در اسلام، با این نگاه که ترور، سنتی جاهلی، عملی غیرانسانی و رفتارى خلاف اخلاق است، درخور توجه و تأمل است.

جزئیات