#خشک مقدسان

خوارج تمام شدنی نیستند

۱۳۹۶ خرداد ۲۴

علی مطهری: تاریخ نشان می‌دهد که بی‌رحمانه‌ترین جنگ‌ها به وسیله خشک مقدس‌ها صورت گرفته چرا که فکر می‌کنند بهترین کارها را می‌کنند و می‌گویند یک طرف خدا و پیامبر است و طرف دیگر کافران پس هر کاری می‌شود کرد.

جزئیات