#سیر و سلوک

چگونه به پرورش روح خود بپردازیم؟

۱۳۹۶ خرداد ۲۴

تربیت روح از نظر اهمیت، هم پایه پرورش جسم است و از دیدگاه عده ای حتی از آن بالاتر می باشد؛ اما چه بسیار خانواده هایی که نسبت به این امر کوتاهی نموده و آن را جدی نمی گیرند. راه تربیت روح، دستیابی به سجایای اخلاقی است و مزین شدن به اخلاق نیز بدون مبارزه با هوای نفس امری است محال.

جزئیات