#کمال انسان

«مقام طهارت» پایان و اوج كمال بشر

۱۳۹۶ خرداد ۲۵

گوهر دیانت چیست؟ اصل و اساس دین و دین‌ورزی در چیست؟‌ در طول تاریخ فلاسفه، متكلمین، متالهین و اندیشمندان بسیاری كوشیده‌اند به این پرسش پاسخ دهند. در ادوار گوناگون حیات بشر به اقتضای شرایط اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی و سیاسی زمانه پاسخ به این پرسش تغییر كرده است، اما كمتر می‌توان در این زمینه شك كرد كه وجه مشترك دیانت باور به غیب و حیات روحانی است، معنویتی فراسوی زندگی هرروزه و روزمره بشری كه معنابخش آن و تعالی بخش به آن است.

جزئیات