جاهل متنسک

هیچ خطری برای اسلام بالاتر از جاهل متنسک نیست

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

جاهل متنسک از عالم متهتک خطرناکتر است چون عالم متهتک به خاطر هتاکی هایش از سوی مردم رانده می شود اما جاهل متنسک در بین مردم نفوذ می کند و شهادت حضرت علی نمونه ای است که جاهل متنسک می تواند به وجود آورد.

جزئیات