تفکر سلطه گری

چرا قدرت‌های سیاسی از اندیشیدن می‌ترسند؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

مشاهده حوادث و رویدادهای تاریخی نشان می دهد که سیاستمداران هیچ چیز را به اندازه تفکر برای بقای خود خطرناک نمی دانند، از این رو می کوشند تا با صاحبان اندیشه مقابله کرده و آنان را به حاشیه برانند.

جزئیات

رقابت‌ برای از بین بردن جهان

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

صاحبان قدرت در جهان بر این گمانند که با برافروختن آتش فتنه و آشوب در دیگر کشورها می توانند منافع خود را حفظ کنند و بر ثروت و شوکت خود بیفزایند، غافل از آنکه هر آن ممکن است مهار این شعله از دست آنها خراج شده و دامن آنان را نیز بگیرد؛ پس بر آنهاست که با خردورزی و هوشیاری به بازنگری سیاست‌های خود بپردازند و بدانند که تنها راه نجات، اعتدال است.

جزئیات