#مبارزه با دیکتاتور

مقابله با ستمگران در مکتب اسلام

۱۳۹۶ تیر ۲۹

حکّام ظالم گاه با مکر و فریب، نقشه های خود را پیش برده و مردم را تحت ظلم و ستم قرار می دهند و گاه با درنده خویی و خونریزی استبداد خود را به نمایش می گذارند. پس برای مقابله با ظلم حاکمان، نیاز به دو راهکار هست که این دو راهکار را می توان از سیره رفتاری امام حسن و امام حسین علیهماالسلام در برابر معاویه و یزید آموخت.

جزئیات

اگاهی اجتماعی راهکار مقابله با دیکتاتوری

۱۳۹۶ تیر ۱۵

جهل و نادانی اسباب رشد ظلم و استبداد را فراهم ساخته و موجب نابودی آمال و اهداف انسانی می شود. پس باید با نشر فرهنگ علم و آگاهی در بین مردم و ایجاد شناخت در اموری چون: بهداشت، قانون، انتخابات، نظام سیاسی و غیره، زمینه ای را فراهم کنیم تا جامعه به رشد فکری و درک صحیح از امور پیرامون دست یافته و اسباب ظهور هرگونه دیکتاتوری از بین رود.

جزئیات