#مهاجران افغان

مهاجران افغانستانی در ایران و تبعیض های چندسویه

۱۳۹۶ تیر ۲۰

مهدی جعفری، دانشجوی افغانستانی ساکن ایران، رتبه یک کارشناسی ارشد در رشته زمین‌شناسی را بدست آورد، اما انتخاب رشته نکرد زیرا توان پرداخت شهریه دانشگاه را نداشت.

جزئیات