#مدرن بودن اجتماعی

آیا کشور ما مدرن می‌شود؟

۱۳۹۶ تیر ۲۶

مدرن نبودن وجه اشتراک کشورهای جهان سوم است. ایا مدرن بودن لازمه دمکراتیک بودن یک کشور است؟ فایده مدرن بودن چیست؟ بی عدالتی، فساد مالی، رانت، ورود عده‌ای خاص به حوزه‌های دولتی و کتمان واقعیت‌ها از جمله زمینه‌هایی بودند که باعث شدند تا سیستم پهلوی دوم علی رغم کارهای عمرانی نتواند تداوم پیدا کند.

جزئیات