#نقش سازمان ملل

بررسی عوامل ناکارآمدی سازمان ملل

۱۳۹۶ تیر ۲۶

درحالیکه یکی از اهداف و سیاستگذاری های سازمان ملل حفظ امنیت و صلح در کشورها اعلام شده است، عدم موفقیت آن در مدیریت و حل و فصل بحران های جهانی به ویژه خاورمیانه بر کسی پوشیده نیست؛. برای بررسی بیشتر موضوع و شناخت دلایل ناکامی سازمان ملل در تحقق اهداف و برنامه های خود، مرکز آدم میزگردی را با عنوان «ناکارآمدی سازمان ملل در زمینه حقوق بشر» با حضور تعدادی از مدیران مراکز فرهنگی و تحقیقاتی و روحانیون و چهره‌های دانشگاهی برگزار کرد.

جزئیات