خانواده های داعشی

چه سرنوشتی در انتظار زنان و کودکان اعضای داعش است؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

همسران و فرزندان و برادران شان مردند ولی خانواده های اعضای گروه تروریستی داعش زنده می مانند تا بهای رفتارهای نزدیکان خود را بپردازند.

جزئیات