#علت تشکیل داعش

داعش، سنتز سلفیت و بعث

۱۳۹۶ تیر ۲۸

ظهور گروه موسوم به دولت اسلامی در عراق و سوریه، سبب شد تحلیل گران بسیاری، دانش خود را برای فهم این جریان به خدمت بگیرند تا ریشه ها و مبانی نظری و سایر پارامترهای مرتبط با این گروه را از زوایای مختلف بررسی نمایند.

جزئیات