#سیاست داخلی عراق

تولد سه‌گانه حكيم، صدر، عبادی؟

۱۳۹۶ مرداد ۰۴

عمار حكيم، رييس ائتلاف ملی عراق اعلام كرد كه جريانی تحت عنوان جريان ملی حكمت را تشكيل داده است و از این رو از رياست مجلس اعلای اسلامی عراق كناره‌گيری مي‌كند. وی در سخنراني‌ای كه در اين خصوص در ميان حاميانش داشت، تاكيد كرد كه اين جريان جديد با نظامی كردن جامعه مخالف است و عراق سال ٢٠١٧ با عراق سال ٢٠٠٣ خيلی تفاوت دارد.

جزئیات