#مشکلات اجتماعی

یكی از عصبانی‌ترین ملل دنیا هستیم

۱۳۹۶ مرداد ۰۶

عصبانيت ديگر موضوع‌فردی نيست،تبديل به یک مسئله‌اجتماعی شده؛حوادث روزنامه‌ها هم شاهدش

جزئیات