ریا

تاثیر سیطره دولت بر خلقیات مردم

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

راه حل، امید بستن به اصلاح ساختار‌ها توسط «نخبگان معمولی» و نه روشنفکران آکادمیک و نخبگان سیاسی است

جزئیات

دوگانگی فرهنگ رسمی و عمومی

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

در روزهای گذشته، ماجرای پوشش آزاده نامداری در سفر خانوادگی اش به سوئیس، به مهم ترین سوژه داخلی تبدیل شده و سایت ها، روزنامه ها و به ویژه شبکه های اجتماعی که محدودیت رسانه های رسمی را ندارند، از زوایای مختلف بدان می پردازند.

جزئیات