#دورویی

دوگانگی فرهنگ رسمی و عمومی

۱۳۹۶ مرداد ۰۷

در روزهای گذشته، ماجرای پوشش آزاده نامداری در سفر خانوادگی اش به سوئیس، به مهم ترین سوژه داخلی تبدیل شده و سایت ها، روزنامه ها و به ویژه شبکه های اجتماعی که محدودیت رسانه های رسمی را ندارند، از زوایای مختلف بدان می پردازند.

جزئیات