#استقلال کردستان

فروپاشی سایکس پیکو، کردها و آینده خاورمیانه

۱۳۹۶ اسفند ۱۲

رصد روندها و رویداهای خاورمیانه در دوران پساجنگ سرد نشانگر آن هستندکه این منطقه یکی پس از دیگری پایه های ثبات خود را از دست داده و هر روز بیش از قبل در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. علت اصلی و ساختاری این امر برساخته بودن خاورمیانه و نقش برجسته ابرقدرت ها در ساخت و پاخت آن بدون اندک توجهی به واقعیات قومی، مذهبی، تاریخی و در کل نادیده گرفتن شاخص های هویتی است.

جزئیات

کردهای ایران را بر سر دو راهی قرار ندهیم

۱۳۹۶ مهر ۰۴

این روزها موضوع رفراندوم اقلیم کردستان برای استقلال از کشور عراق، موضوع رسانه‌ها،تحلیل‌‌ها و شبکه‌های اجتماعی ایرانیان هم شده و مانند بسیاری از موضوعات دیگر کاربران را به دو گروه عمده مخالف سرسخت و موافق سرسخت تقسیم کرده است.

جزئیات

استقلال کردستان عراق و سرنوشت کردهای شیعه این کشور

۱۳۹۶ مرداد ۰۸

نهادهای بین‌المللی، قدرت‌های منطقه‌ای و حکومت مرکزی در بغداد، در اعتراض به پروژه استقلال کردستان عراق تنها نیستند. فیلی‌ها نیز که کردهای شیعه محسوب می‌شوند، از اساس با جدایی احتمالی کردستان از عراق مخالفند.

جزئیات