شیعیان کرد عراقی

استقلال کردستان عراق و سرنوشت کردهای شیعه این کشور

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

نهادهای بین‌المللی، قدرت‌های منطقه‌ای و حکومت مرکزی در بغداد، در اعتراض به پروژه استقلال کردستان عراق تنها نیستند. فیلی‌ها نیز که کردهای شیعه محسوب می‌شوند، از اساس با جدایی احتمالی کردستان از عراق مخالفند.

جزئیات