تروریسم در اسلام

ایندیپندنت: هرکه می‌گوید قرآن حامی تروریسم است، آموزه‌هایش را نخوانده

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

مجوز داده شده در آیات ۴۰ و ۴۱ سوره حج، تنها خاص مسلمانان برای دفاع از خود در برابر آزارها و اذیت‌ها نیست، بلکه برای دفاع از مسیحیان، یهودیان و همه مردمان از همه ادیان ومذاهب از اعمال تروریستی ای است که گروه‌هایی به مانند داعش امروز مرتکب می شوند.

جزئیات