جریان الصحوه

سلفی و نئوسلفی در بستر تحول

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

با توجه به اینکه ادبیات مربوط به تحولات عربستان سعودی توسط غربی ها تولید و سپس به فارسی برگردان می شود، بین دو مفهوم سلفیان جدید و یا همان نئوسلفی ها و نیروهای الصحوه خلط صورت می گیرد. در این نوشتار به شرح حال این دو گروه می‌پردازیم.

جزئیات