سید حسین نصر

بنیادگرایی اسلامی در گفتگو با سید حسین نصر

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

به نظر پرفسور سید حسین نصر، آنچه اکنون به نام داعش می‌بینیم بی‌ارتباط با اتفاقات چهارده قرن گذشته در جهان اسلام نیست. او معتقد است که گسترش داعش به دلیل بدخوانی از کلمه جهاد در اسلام است. با پرفسور نصر درباره‌ی علل تاریخی پیدایش داعش در کشورهای سوریه و عراق به گفت وگو نشستیم.

جزئیات