آیت الله کاشانی

نقش آیت الله بهبهانی در کودتای 28 مرداد

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

نزدیک به شصت‌وچهار سال از کودتای بیست‌وهشتم مرداد و سقوط دولت مصدق می‌گذرد و در تمام این سال‌ها آنچه در این روز گذشت و آنچه به منجر به وقوع این اتفاق شد؛ یکی از مهمترین بحث‌های جامعه ایرانی بوده است. اسناد تازه منتشر شده از سوی آمریکا درباره کودتای ۲۸ مرداد نیز بار دیگر گفت‌وگوها و نظرات مختلف درباره این واقعه مهم تاریخ معاصر ایران را داغ کرد و سؤالاتی را پیرامون نقش افراد مختلف در کودتا در اذهان ایجاد نمود

جزئیات