انتقام و کینه جویی

آیه ای در سایه

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

از امتیازات قرآن این است که به جای تجویز جنگ دینی، نبرد انسانی را تشریع کرده و آنجا هم که سخن از جهاد با مشرکان است، نه بدلیل عقیده آنها، بلکه بدلیل ظلم آنهاست

جزئیات

چه باورهایی باعث می شود که انسانها را نبخشاییم ؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

برای ایجاد تغییر در رفتار بیرونی از طریق باورها، یک سلسله باور های خاصی هستند که باید به فرزندان و مخاطبان و متعلّمین، به طریق استدلال ارائه شوند. بعد از آموزش این باورها به صورت مستدل به مخاطبین، این افراد مستعد می شوند تا در صورت لزوم ببخشایند. این باورهایی که باید آموخته شوند، چهار دسته هستند:

جزئیات