#نهادهای اجتماعی

نظام اجتماعی ایران با گسل های چندگانه روبروست

۱۳۹۶ شهریور ۱۲

ایرانیان از شبکه های اجتماعی (تلگرام) و ابزار ارتباطی جدید (گوشی موبایل) خود بیش از هر چیز برای سرگرمی و گذران اوقات فراغت استفاده می کنند و این درحالی است که طی سال های اخیر نهادهای رسمی و خانواده نقش خود در تربیت کودکان را بیش از قبل از دست داده اند!

جزئیات