گروههای شیعه عراق

بالا گرفتن تنش میان گروه‌های شیعه و آمریکا در عراق

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

با تضعیف داعش در عراق و سوریه، نیروهایی که با این گروه می‌جنگیدند، با حساسیت بیشتری به یکدیگر می‌نگرند. ایالات متحده آمریکا و ایران بر سر افزایش نفوذ در عراق رقابت می کنند و اتهام‌زنی به طرف مقابل، در حال گسترش است.

جزئیات