رابطه ایران و حماس

رابطه جمهوری اسلامی و سازمان آزدیبخش فلسطین از آغاز تا کنون

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

در چندین دهه که از عمر انقلاب اسلامی می گذرد رابطه ایران با گروههای معارض فلسطینی همواره با فراز و نشیبهایی همراه بوده است. در نوشتار پیش رو به این موضوع می پردازیم.

جزئیات

نگاهی به روابط متقابل فلسطین و ایران

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

همیشه بر سر اینکه در فلسطین اشغالی چه می گذرد و افکار عمومی در فلسطین به ما به عنوان جمهوری اسلامی چگونه نگاه می کنند در فضای مجازی و غیر آن سخنان و شایعات بسیاری وجود داشته است. تصویر ما از جامعه فلسطین تصویری کاریکاتور گونه و ناهمگون است.

جزئیات