مشکلات جوانان

زندگی میان دنیای واقعی و مجازی

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

دنیای مجازی در درون جهان واقع زاده شد و همچون رقیبی به سرعت جهان را فتح کرد. حال سوال اینجاست با این فرزند ناخواسته چگونه باید رفتار نماییم؟

جزئیات