#میزگرد هفتگی نبا

تمرکز زدایی و آینده اداری عراق

۱۳۹۶ شهریور ۱۶

مؤسسه فرهنگی ـ رسانه ای النبأ در شهر مقدس کربلا، نشستی تحت عنوان «تمرکز زدایی و آینده اداری عراق» برگزار کرد.

جزئیات