#تفاوت اقتصاد اسلامی و غربی

اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی

۱۳۹۶ شهریور ۱۹

اسلام دارای دیدگاهها و نظریات ارزشمندی در ایجاد اقتصادی پویا و قوی است؛ اما آیا این بدان معناست که اسلام تمام اصول و ارزش های نظام‌های اقتصادی موجود در جهان را زیر سؤال برده و خواهان حذف آن است؟ یا اینکه با ایجاد تغییراتی در این نظام‌ها، آنها را با ارزش های مورد پذیرش خود هماهنگ می‌کند؟ آیت الله سید محمد شیرازی در کتاب فقه اقتصاد به این سؤالات پاسخ می دهد:

جزئیات