#آنگ سان سوچی

مسلمانان میانمار از گذشته تا به امروز

۱۳۹۶ شهریور ۱۹

بروز خشونت در ایالت راخین در کشور میانمار و حمله بوداییان به مسلمانان این کشور موجب فرار دهها هزار نفر از این منطقه شده. بسیاری از قتل، تجاوز جنسی و حتی قتل عام صحبت میکنند.

جزئیات