اجبار در احکام فقهی

نفی هر گونه اجبار در دین

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

اساس دین و دین‌داری بر پایه آزادی و آزادگی استوار است. دین صرفاً کرده‌های ظاهری و اعمال خشک و بی‌روح نیست که اجبارپذیر و اکراه‌بردار باشد. عمل، آنگاه دینی محسوب می‌شود و ارزشمند است که مبتنی بر معارف علمی و موضع‌گیری‌های اعتقادی ‌باشد و نیاز به توضیح ندارد که اعتقادات نظری و موضع‌گیری‌های فکری هیچ‌گاه اجباربردار نیست.

جزئیات