روحانیت دولتی

تریبون های بیگانه از جامعه

۱۴۰۰ مرداد ۱۳

طی روزهای گذشته سخنانی پیرامون واژه \"عبد\" و \"غلام\" بیان شده است که واکنش های بسیاری را برانگیخته است. اما به راستی چرا این دست مطالب از تریبون های مهمی باید شنیده شود؟

جزئیات