وظایف منتظران

پیش‌آمدهای قبل از ظهور

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

روایات زیادی از حوادث قبل از ظهور سخن میگویند: گسترش جنگ و کشتار، پرده دری در گناه و معصیت، رواج بی قیدی و فحشا. این نشانه ها به چه معناست؟ بیان آنها چه هدفی را دنبال میکند؟ چه وظیفه ای را برای ما ایجاب مینمایند؟

جزئیات