معنای شفاعت

شفاعت، نماد رحمت الاهی

۱۴۰۰ مرداد ۱۳

برخی شفاعت را زمینه ساز انجام گناه دانسته، بر آن شبهه وارد می کنند. به راستی فلسفه وجود شفاعت چیست و چگونه می توان آن را برای مردم تبیین نمود؟

جزئیات