#ایا شفاعت شرک است

شفاعت، نماد رحمت الاهی

۱۳۹۴ بهمن ۱۰

برخی شفاعت را زمینه ساز انجام گناه دانسته، بر آن شبهه وارد می کنند. به راستی فلسفه وجود شفاعت چیست و چگونه می توان آن را برای مردم تبیین نمود؟

جزئیات