#صفات خدا

خدا را در کدامین تصویر به جهانیان معرفی کنیم عذاب یا رحمت؟

۱۳۹۴ دی ۲۴

بسیاری از مردم هرگاه به خدا می اندیشند، تصویر آتش و عذاب دوزخ پیش چشمانشان مجسم می گردد؛ ایا این همان تصویر مورد نظر قران کریم و روایات اهل بیت است؟

جزئیات