#برنامه نخبگان

پیشتازی و شجاعت آغازیدن

۱۳۹۶ مهر ۰۴

در فرهنگ قرآنی، انسان تا بدانجا می تواند رشد یابد که به مقام قرب الهی رسد. اما گام اول در مسیر رسیدن به این هدف، توجه به نفس است. بنابراین هر کس که فضیلت ها و ارزش های اخلاقی را در خود پرورش دهد، از خواب غفلت بیدار گشته و با اراده ای محکم دست به کار شود، بی شک موفق خواهد شد.

جزئیات