#زنان در جنگ صفین

زنان مدافع امام علی (ع)

۱۳۹۶ مهر ۰۵

در پيكار صفّين، شمارى از زنان، همراه امام على(ع) بودند، و در جايگاه تبليغات جنگ، با سرودن و خواندن اشعار و رجزها و نيز سخنانى، امام(ع) و سپاه او را يارى مى‌رساندند.

جزئیات