#احمد قابل

رفتار حسینی، تهاجم یا دفاع

۱۳۹۶ مهر ۱۱

اگر امام (ع) به جایگاهی امن می رسید، همچنان به امر به معروف و انتقاد از سیاست ها در قالبی صلح آمیز، ادامه می داد و از بیعت با یزید و امثال او، پرهیز می کرد. به عبارت دیگر؛ انجام امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح مسیر امت اسلام و تلاش برای تحقق سیره ی پیامبر خدا (ص) و امیر مومنان علی (ع) منحصر به قیام مسلحانه نبوده و نیست

جزئیات