#ایران در نظام بین الملل

استراتژی آمریکا نسبت به ایران چیست؟

۱۳۹۶ مهر ۱۱

نظام دوقطبی موجود در خاورمیانه به ضرر منافع اقتصادی ایران است. هدف این نظام دوقطبی، بیرون نگاه داشتن ایران از جریان فن¬آوری، دانش، سرمایه و مدیریت بین المللی است. هدف این است که ایرانِ موجود بماند ولی فقیر بماند. اگر ذهنیت جهانی از خود را به اقتصادی، علمی و فن¬آوری سوق دهیم، هم ثروت تولید خواهیم کرد و هم امنیت خواهیم داشت.

جزئیات