آفات دینداری

کارکرد قیام امام حسین برای جامعه اسلامی

۱۴۰۰ مرداد ۱۳

در جامعه ای که دین کالاست، حاکمیت بیشتر بر روی نمادهای دینی تمرکز می‌کند و معیاری برای ارزیابی معنویت درونی ندارد. در این جامعه با دین یک داد و ستدی صورت می‌گیرد. شهروندان با تن دادن به شعائر دینی به نوعی از حاکمیت وجاهت و مشروعیت می خرند و سعی در حفظ جان و مال خود می کنند

جزئیات