کارکرد قیام امام حسین

روزهای دگرگونی چهره جهان

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

جهانی در نقاط عطفی چهره ای متفاوت یافت؛ از جنگ به صلح در‌امد از تاریکی به نور گرایید و بارقه هایی از امید بار دیگر برچهره انسانها نمایان شد. این روزها کدامند؟

جزئیات

کارکرد قیام امام حسین برای جامعه اسلامی

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

در جامعه ای که دین کالاست، حاکمیت بیشتر بر روی نمادهای دینی تمرکز می‌کند و معیاری برای ارزیابی معنویت درونی ندارد. در این جامعه با دین یک داد و ستدی صورت می‌گیرد. شهروندان با تن دادن به شعائر دینی به نوعی از حاکمیت وجاهت و مشروعیت می خرند و سعی در حفظ جان و مال خود می کنند

جزئیات