#بیعت در اسلام

اصل آزادی بیعت

۱۳۹۶ مهر ۱۳

نهضت حسینی را به هیچ‌وجه نباید به گونه‌ای غیرقابل پیروی تفسیر کرد. نهضت را باید به گونه‌ای تفسیر کرد که برای نسلهای بعدی نیز قابل تأسّی و پیروی باشد. حتی مردم امروز هم بتوانند از آن درس بگیرند و پیروی کنند.

جزئیات