#سازمان مجاهدین خلق

ایران، عربستان و سازمانی همیشه بازنده

۱۳۹۶ مهر ۱۶

سازمان مجاهدین خلق توان فهم تحولات درون جامعه خود را ندارند و مرتب از دامان دیکتاتور آدم کشی به آغوش مستبدی دیگر جا عوض می کنند به گمان آنکه در پس این سالهای تاریکی سحری باشد.

جزئیات